دیدگاه های دکتر منصوره شریفی صدر  در “نشست حکمرانی وزنان “

لینک خبر :https://afrarc.ir/wp-content/uploads/2023/09/1-1-1-1.mpeg

دیدگاه های دکتر بهناز موحدی  در “نشست حکمرانی وزنان “

لینک خبر :https://afrarc.ir/دکتر-بهناز-موحدی

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه های دکتر ناهید سلیمی در “نشست حکمرانی وزنان

لینک خبر https://afrarc.ir/دکتر-ناهید-سلیمی

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما