این دفتر جهت تولید محتوای آموزشی در حوزه های گوناگونِ حکمرانی اجتماعی تشکیل شده و محل برگزاری اتاق فکر
   جهت شکل گیریایده های محوری در مجموعه است. محتوای آموزشی دوره هایی که توسط اندیشکدۀ اسما در 
    دانشکدۀ حکمرانی دانشگاه تهران برگزار می شود، عمدتا در این دفتر مطالعه و تدوین شده است.

اعضا 

نرگس حجتی 


خانم حجتی با یک پشتکارِ عجیبی همیشه در تلاش جهت یافتن راه حل برای بن بست ها و چالش هاست 
و همین روحیه باعث می شود کارهای سخت به ایشون سپرده شود. احتمالا با همین روحیه
 دو تا لیسانس و دو تا فوق لیسانس گرفته و از تحصیل در پژوهشگری علوم اجتماعی تا زبان انگلیسی 
و مطالعات جهان را در کارنامه اش دارد.اهل استفاده از سیستم سرمایش نیست و از این جهت جزو نیروهای
 به صرفۀ سازمان محسوب می شود!نرگس هم تنها ورزشکارِ حرفه ایِ افرا است و هم تنها فردی است 
که ترجیح می دهداکثر زمان کارش را در بالکن و هوای آزادِ اواسطِ مرداد ماه بگذراند.
ایمیل :

                                       

                                              

  صفحه اصلیخدماتارتباط با ما