طراحی الگوهای خدمات اجتماعی شرکتی


به طور كلي «خدمات اجتماعي» در جهان امروز داراي دو مفهوم «عام» و «خاص» است. مفهوم «عام» خدمات اجتماعي، گاهي به جاي مفاهيم «خدمات عمومي » و يا « امور اجتماعي » به كار مي رود. «خدمات اجتماعي » به مفهوم «عام» در قانون اساسي كشورهاي مختلف جايگاه خاصي دارد چنانچه در قانون اساسي ايران نيز فصل مستقلي را تحت عنوان «حقوق ملت» به خود اختصاص داده است. بنابراين «خدمات اجتماعي» به مفهوم «عام» آن عبارت است از : ارائه هرگونه خدمت مادي و معنوي به اقشار مختلف جامعه در جهت تأمين نيازهاي مشترك و عمومي آنها. تعريفي كه در زير مي آيد از طرف گروه متخصصين سازمان برنامه هاي ملي خدمات اجتماعي وابسته به اتحاديه بين المللي بيمه اجتماعي در سال 1959 پيشنهاد شده است. «تشكيلاتي است به منظور ايجاد سازگاري متقابل فرد و محيط اجتماعي او حصول به اين هدف با اتخاذ تدابير و روشهائي ميسر است كه به فرد، گروه امكان مي دهد احتياجات خود را مرتفع نموده و مسائلي كه سازگاري آنها با اجتماع در حال تحول مطرح مي سازد حل نمايد و از طريق تعاون شرايط اقتصادي و اجتماعي را بهتر نمايد . »

زمانی که خدمات اجتماعي از طريق دولت ها، ارگان ها، سازمان ها، شرکت ها و نقش مديريت منابع انساني در تحقق بهتر اين خدمات براي نيروي انساني در سطح جامعه و همچنين سازمان هاي بزرگ و کوچک ارائه می شود میتوان تاثيرات مستقيم اين حمايت ها را بر موفقيت سازمان ها براي دسترسي به اهداف تعيين شده را به وضوح مشاهده کرد. نتايج حاکي از این می باشد که خدمات اجتماعي ارايه شده و همچنين سياست هاي حمايت کننده از افراد و منابع انساني به صورت حمايت هاي مالي، ارائه وام هاي بدون بازده يا کم بهره و. . . در سطح جامعه و سازمان و. . . . بسيار مهم و تاثير گذار بوده است و ارايه درست و صحيح اين قبيل حمايت ها باعث افزايش کارايي در سطح جامعه و سازمان مي شود. توجه به زمينه هاي مختلف خدمات اجتماعي بصورت قوانين، مصوبات، برنامه ها و سياستهاي اجرائي به وسيلة دولتها اجتناب ناپذير و حتي بسيار ضروري و لازم بود .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما