شیما فرزادمنش مدیر عامل موسسۀ افرا، در حال حاضر دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی در دانشگاه علامه طباطبایی است. 
                وی نویسندۀ کتاب «زنان اینستاگرامر، خوانشی انتقادی از بازنمایی زندگی روزمرۀ خانوادگی" است 
                 و پیش از این مجری پروژه های پژوهشی و تولید کنندۀ برنامه های رسانه ای بوده است.


  صفحه اصلیخدماتارتباط با ما