گزارش راهبردی بررسی مسائل اجتماعی در ایران


چکیده

مسائل اجتماعی به عنوان وضعیت هایی تعریف میشود كـه بـا ارزشها و هنجارهای تعداد قابل توجهی از افراد هر جامعـه در تعـارض هسـتند و عـلاوه بـر مشکل زایی، مردم خواستار اصـلاح آنها بـوده و خـود بـرای اصلاحشـان تـلاش میکنند، توسعۀ متوازن هنگامی حاصل میشود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی، مسائل اجتماعی را کاهش دهد.

افزایش روند مسائل اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعۀ همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه ای متعادل در آینده خواهد بود. اصلی ترین محور برای ریشه یابی و حل آسیبهای اجتماعی، ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه مشخص بین کلیه نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور و اولویت بندی و شفاف سازی برنامه ها و تعیین قلمرو فعالیت مراکز ذیربط است. هدف ما در این گزارش آن است که دور از فضای سیاسی یا تحلیلهای ژورنالیستی، با دیدگاه جامعه شناختی و رویکرد کلان ساختاری، روند تغییرات آسیبهای اجتماعی را رصد نموده و وضعیت آتی را پیش بینی کنیم. سپس عملکرد سازمانهای دولتی برای تأثیرگذاری بر این روندها و اثربخشی این اقدامات بر آسیبهای اجتماعی را مشخص نموده و در نهایت به پیشنهادات و راهکارهای لازم جهت مدیریت یکپارچه اجتماعی در قبال آسیبها و مسائل اجتماعی برسیم.

واژگان کلیدی: مسائل اجتماعی، توسعه متوازن، آسیب های اجتماعی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما