دیدگاه های دکتر سید محمود نجاتی حسینی در نشست “امتداد امر قدسی در جاده های خاکی کربلا”

لینک خبر:https://afrarc.ir/%d8%af%db%8c

 

دیدگاه های دکتر حامد قدیری در نشست “امتداد امر قدسی در جاده های خاکی کربلا”

لینک خبر:https://afrarc.ir/%d8%a8%d8%b1%d8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه های دکتر علی انتظاری در نشست “امتداد امر قدسی در جاده های خاکی کربلا”

لینک خبر:: https://afrarc.ir/دیدگاه-های-دکتر علی انتظاری

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما