نرخ باروری

مطالعه تک فرزندی

چکیده سیاستهای کاهش جمعیت و تحدید موالید در سالهای اخیر منجر به کاهش چشمگیر جمعیت شده است به طوری که کارشناسان از وضعیت فعلی ابراز ... ادامه مطلب

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما